Tin Tức

Vay vốn theo hạn mức tín dụng

Đây là hình thức cấp tín dụng trong đó doanh nghiệp được quyền rút theo hạn mức tín dụng đã được cấp trong một khoảng thời gian nhất định (tối đa không quá 12 tháng).
 

Gửi ý kiến

Scroll